دوره Image Editing

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Adobe Lightroom For Beginners : Complete Photo/Image Editing

6 درس
5.3 ساعت
مبتدی

Adobe Lightroom is designed for photographers. It provides you the …

آنچه یاد خواهید گرفت
Master him/herself in Adobe Lightroom
Master in Photo Editing
Feel confident to add adobe lightroom in Resume