دوره Financial Analysis

Filter by category

  ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده
  رایگان

  Excel Crash Course: Master Excel for Financial Analysis

  4 درس
  31.3 ساعت
  مبتدی

  Financial Planning & Analysis: Building a Company’s Budget from Scratch …

  آنچه یاد خواهید گرفت
  Learn how to analyze the financial statements using different metrics
  Dissect a company's health and profitability.