دوره Confidence

Filter by category

  ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده
  رایگان

  Transform Your Confidence and Self-Esteem – Complete Course

  4 درس
  2 ساعت
  همه سطوح

  Most importantly your body language has a tremendous impact on …

  آنچه یاد خواهید گرفت
  Explore the most powerful body language techniques for feeling & looking more confident
  Discover how to get yourself into the "Winner's State"
  رایگان

  Confidence and Develop Confident Body Language

  2 ساعت
  همه سطوح

  Most importantly your body language has a tremendous impact on …

  آنچه یاد خواهید گرفت
  Explore the most powerful body language techniques for feeling & looking more confident
  Discover how to get yourself into the "Winner's State"