دوره Music Techniques

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Music Techniques

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Music Theory for Electronic Producers – The Complete Course!

5 درس
17.5 ساعت
مبتدی

This course will introduce students to the theory of music, …

آنچه یاد خواهید گرفت
Reading musical notes
Constructing scales and chords
ویژه
رایگان

Fundamentals of Music Theory

17.5 ساعت
مبتدی

This course will introduce students to the theory of music, …

آنچه یاد خواهید گرفت
Reading musical notes
Constructing scales and chords