دوره Instruments

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Instruments

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Learn piano or keyboard from scratch – Complete piano course

7 درس
23.3 ساعت
همه سطوح

This course will help you become a great harmonica player. …

آنچه یاد خواهید گرفت
Use major and minor pentatonic scales for improvising and soloing
Bend notes, use the hands properly, different types of vibratos and tremolos
رایگان

Play harmonica, the easiest instrument to pick up!

23.3 ساعت
همه سطوح

This course will help you become a great harmonica player. …

آنچه یاد خواهید گرفت
Use major and minor pentatonic scales for improvising and soloing
Bend notes, use the hands properly, different types of vibratos and tremolos