دوره Design Tools

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Design Tools

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Illustrator 2020 MasterClass

1 درس
8.5 ساعت
مبتدی

Are you frustrated trying to teach yourself Adobe Illustrator?! This …

آنچه یاد خواهید گرفت
With the skills learned in this course, you'll have a highly-desired skill that can help you get jobs and make money as a graphic designer.
Adobe Illustrator is the industry-standard application when it comes to graphic design, so it's important for you to learn it if you want to be a professional designer.
ویژه
رایگان

Adobe Illustrator CC – Essentials Training Course

8.5 ساعت
مبتدی

Are you frustrated trying to teach yourself Adobe Illustrator?! This …

آنچه یاد خواهید گرفت
With the skills learned in this course, you'll have a highly-desired skill that can help you get jobs and make money as a graphic designer.
Adobe Illustrator is the industry-standard application when it comes to graphic design, so it's important for you to learn it if you want to be a professional designer.