دوره Accounting

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Accounting

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Introduction to Finance, Accounting, Modeling and Valuation

4 درس
22.3 ساعت
مبتدی

In this course you will learn the basics of accounting. …

آنچه یاد خواهید گرفت
Able to read the three most common financial statements
The income statement, balance sheet, and statement of cash flows.
Apply these skills to a real-world business setting.
رایگان

Fundamentals of Accounting

4 درس
22.3 ساعت
مبتدی

In this course you will learn the basics of accounting. …

آنچه یاد خواهید گرفت
Able to read the three most common financial statements
The income statement, balance sheet, and statement of cash flows.
Apply these skills to a real-world business setting.